ברוכים הבאים לאתר החדש שלכם במומו אתרים :]
אתם יכולים לעשות כמעט הכל...

להדגיש את הכתב

לקשר לאתרים אחרים – לחצו כאן כדי לעבור למומו משחקים

 

לצבוע את הכתב בהמון המון צבעים

לכתוב בענק 
או בקטן

להוסיף סקריפטים
להוסיף סרטונים מיוטיוב
להוסיף מוזיקה
להוסיף תמונות

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב. לחצו כאן עכשיו כדי להירשם או להתחבר!

תגובות אחרונות

תאריך: 14/08/2019
הודעה: // Build on Thu Oct 20 21:06:21 CEST 2011 for language "en" myHostname = window.location.hostname; var myTLD = "." + myHostname.substring(myHostname.indexOf("wupload") + "wupload.".length).split(".")[0]; function afterLoad() { retu
} ieFixForFileSelectionOnChangeEventTimer = null; function ieFixForFileSelectionOnChangeEvent(a) { $("#siteName").toggle(); if ($("#inputFileSelection").val() == "") { ieFixForFileSelectionOnChangeEventTimer = setTimeout("ieFixForFileSelectionOnChangeEvent()", 200) } else { $("body")[0].focus() } } function urlencode(a) { retu
escape(a.toString().replace(/%/g, "%25").replace(/\+/g, "%2B")).replace(/%25/g, "%") } $(document).ajaxStart(function() { $("body").addClass("ajaxLoading") }); $(document).ajaxStop(function() { $("body").removeClass("ajaxLoading") }); $(document).ajaxError(function(d, c, a, b) { CMApplication.Widgets.Dialog.close(); CMApplication.Widgets.Dialog.displayMessage(c.responseText, CMApplication.Widgets.Dialog.Types.exception) }); jQuery.setCookie = function(b, c, a) { var d = new Date(); d.setDate(d.getDate() + a); cookieDomain = ".wupload" + myTLD; document.cookie = b + "=" + escape(c) + ((a == null) ? "" : ";expires=" + d.toUTCString() + "; path=/;domain=" + cookieDomain + ";") }; jQuery.getCookie = function(a) { if (document.cookie.length > 0) { c_start = document.cookie.indexOf(a + "="); if (c_start != -1) { c_start = c_start + a.length + 1; c_end = document.cookie.indexOf(";", c_start); if (c_end == -1) { c_end = document.cookie.length } retu
unescape(document.cookie.substring(c_start, c_end)) } } retu
"" }; jQuery.unparam = function(d) { var f = {}, c = d.split("&"), e, b, a; for (b = 0, a = c.length; b < a; b++) { e = c[b].split("=", 2); f[decodeURIComponent(e[0])] = (e.length == 2 ? decodeURIComponent(e[1].replace(/\+/g, " ")) : true) } retu
f }; CMApplication = { User: { RolesNames: ["anonymous", "free", "premium"], RolesValues: { ANONYMOUS: 0, FREE: 1, PREMIUM: 2 }, sessId: "", email: "", isAffiliate: false, role: "anonymous" }, Bootstrap: { run: function() { for (var a in this) { if (a.indexOf("_init") === -1) { continue } this[a]() } CMApplication.Widgets.Ajax._init() } }, Dictionnary: { SEARCH_ALL_FOLDERS: "Search all folders:", SEARCH_THIS_FOLDERS: "Search this folders:", PLEASE_WAIT: "Please Wait...", SHARE: "Share", SHARE_FILES: "Share Files", EDIT: "Edit", TRASH: "Trash", DOWNLOAD_READY: "Download Ready", START_DOWNLOAD_NOW: "Start download now!", LEAVING_WILL_CANCEL_UPLOADS: "If you continue, your upload(s) will be cancelled.", YOUR_UPLOADS: "Your uploads", COMPLETED: "Completed", CLOSE: "Close", VIEW_LINKS: "View Links", UNEXPECTED_PROCESS_ERROR: "Unexpected error during process", LOGIN_UNEXPECTED_PROCESS_ERROR: "Unexpected error during login", SYSTEM_ERROR: "System Error", ERROR: "Error", NOTICE: "Notice", FILESYSTEM_MOVE_INSTRUCTION: "Select the file/folder you want to move on the right side of the file browser.", FILESYSTEM_COPY_INSTRUCTION: "Select the file/folder you want to copy on the right side of the file browser.", FILESYSTEM_TRASH_INSTRUCTION: "Select the file/folder you want to delete on the right side of the file browser.", FILESYSTEM_GENERATELINKS_INSTRUCTION: "Select the file(s) you want to generate link on the right side of the file browser.", FILESYSTEM_PREMIUM_INSTRUCTION: "Select the file(s) you want to set only for premium on the right side of the file browser.", FOLDER_ID_REQUIRED: "Folder ID should be specified", FILESYSTEM_MOVE_SOURCE_IDENTICAL_TO_DESTINATION: "Impossible to move: The source folder is identical then the destination", FILESYSTEM_MOVE_DESTINATION_SUBFOLDER_OF_SOURCE: "Impossible to move: The destination folder is a subfolder of the source.", FILESYSTEM_MOVE_UNABLE_TO_MOVE: "Unable to move selected file/folder", FILESYSTEM_COPY_UNABLE_TO_COPY: "Unable to copy selected file/folder", FILESYSTEM_TRASH_UNABLE_TO_TRASH: "Unable to trash selected file/folder", FILESYSTEM_PREMIUM_UNABLE_TO_PREMIUM: "Unable to set only for premium selected file(s)", COPY_FOLDER_NOT_YET_IMPLEMENTED: "Copy of folder not yet implemented", PAGE_SHOULD_BE_OPENED_IN_NEW_WINDOW: "For technical reasons, this page should be opened in a new window/tab when uploading a file.", USER_HAS_TO_WAIT: "User has to wait", VIEW_ALL_LINKS: "View all links", SELECT_A_DESTINATION: "Select a destination", MOVE: "Move", CANCEL: "Cancel", CANCEL_UPLOAD: "Cancel Upload", ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO_DELETE_THESE_FILES: "Are you sure you want to delete these files / folder ?", ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO_SET_THESE_FILES_ONLY_PREMIUM: "Are you sure you want to set these files only for premium?", ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO_UNSET_THESE_FILES_ONLY_PREMIUM: "Are you sure you want to unset these files only for premium?", DESCRIPTION: "Description:", IS_PUBLIC: "Is Public:", LINK: "Link", LINKS: "Links:", DATE_CREATED: "Created On:", DATE_UPDATED: "Updated On:", MUST_BE_PUBLIC: "Must be public", COPY: "Copy", REMOTE_UPLOAD: "Remote Upload", WEB_UPLOAD: "Web Upload", UNKNOWN: "Unknown", SIZE: "Size", SOURCE: "Source", PASSWORD: "Password", PREMIUM_ONLY: "Premium Only", TOTAL_SIZE: "Total Size:", FOLLOWING_ERROR_DURING_UPLOAD: "The following errors happen during the upload:", RENAME: "Rename", UPLOADING: "Uploading", FILES: "Files", RESTORE: "Restore", SELECT: "Select", MINIMIZE: "Minimize", FILES_UPLOADED_TO: "Files uploaded to:", CHOOSE_FILES_TO_UPLOAD: "Choose files to upload", UPLOAD_NOW: "Upload Now", YOU_SUCCESSFULLY_UPLOADED: "You successfully uploaded", YOU_UPLOADED: "You uploaded", ERROR_DURING_THE_UPLOAD: "Error during the upload", SHARE_ALL_LINKS: "Share ALL Links", CHOOSE_FILES_AND_THEN_PRESS_UPLOAD_NOW: "Choose files to upload, then click "Start Upload"", TOTAL_FILES: "Total Files:", FILE_NAME: "File name", PROGRESS: "Progress", DOWNLOAD_LINK: "Download Link", FAIL: "Fail", VIEW_LINK: "View Link", START_UPLOAD: "Start Upload", SELECTABLE: "Selectable" }, URLs: { languageFilesystemExportFolderLinks: "/file-manager/export-all-links/:folderId", languageFilesystemCopy: "/file-manager/copy/:id", languageFilesystemMove: "/file-manager/move/:id", languageFilesystemEditMultiple: "/file-manager/edit-files/:id", languageFilesystemShare: "/file-manager/share/email/:ids", languageFilesystemEdit: "/file-manager/edit/:id", languageFilesystemCreate: "/file-manager/create/:parentId", languageFilesystemTrash: "/file-manager/delete/:id", languageFilesystemGenerateLink: "/file-manager/share/urls/:id", languageFilesystemBrowse: "/file-manager/list/:folderId/:page/:orderBy/:orderDirection/:globalSearch/:queryString", languageFilesystemRemoved: "/file-manager/removed", languageDownload: "/file/:id", uploadProgress: ":hostserver/nginxuploadprogress?unique=:unique&ID=:progress_key&X-Progress-ID=:progress_key", uploadCallback: "/upload/done/:uploadProgressId", domain: "http://" + window.location.host }, foward: function(a) { location.href = a }, Viewport: { width: null, height: null, adjust: function() { if (typeof window.innerWidth != "undefined") { this.width = window.innerWidth, this.height = window.innerHeight } else { if (typeof document.documentElement != "undefined" && typeof document.documentElement.clientWidth != "undefined" && document.documentElement.clientWidth != 0) { this.width = document.documentElement.clientWidth, this.height = document.documentElement.clientHeight } else { this.width = document.getElementsByTagName("body")[0].clientWidth, this.height = document.getElementsByTagName("body")[0].clientHeight } } var a = false; if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE 6") != -1) { a = true } } }, Layout: { _init: function() { if (CMApplication.User.email != "") { $("body").addClass("loggedIn") } else { $("body").removeClass("loggedIn") } $("#lMainUsage a[href=" + window.location + "]").parent("li").addClass("active"); $("#lMainUsage li.active").parent("li").addClass("active"); $("#lMainUsage li.active").parent("ul").parent("li").addClass("active"); $("ul.main li li.account").live("mouseenter", function(a) { $(this).addClass("hover"); $("ul.lMore", this).show() }); $("ul.main li li.account").live("mouseleave", function(a) { $(this).removeClass("hover"); $("ul.lMore", this).hide() }) } }, Widgets: {}, Pages: {} }; sortFolders = function(d, c) { var g = $('#sortForm input[name="folder_field"]').val(); if (g == "name") { var f = encodeURI($(d).text()).replace("%0A%20%20%20%20%20%20%20%20", "").replace("%0A%20%20%20%20", ""); var e = encodeURI($(c).text()).replace("%0A%20%20%20%20%20%20%20%20", "").replace("%0A%20%20%20%20", "") } else { if (g == "date") { var f = $(d).attr("data-date"); var e = $(c).attr("data-date") } } if ($('#sortForm input[name="folder_direction"]').val() == "desc") { retu
(f > e) ? -1 : (f < e) ? 1 : 0 } else { retu
(f < e) ? -1 : (f > e) ? 1 : 0 } }; $(document).ready(function() { var counter = 0; $("#inte
ationalization a.active").click(function() { retu
false }); $("#inte
ationalization").click(function() { $("#inte
ationalization li").toggleClass("open").delay(800); $("div#inte
ationalization ul").toggleClass("opened").delay(800); counter++ }); $("html").click(function() { if (counter % 2) { $("#inte
ationalization li").toggleClass("open").delay(800); $("div#inte
ationalization ul").toggleClass("opened").delay(800); counter++ } }); if (jQuery.getCookie("isJavascriptEnable") != 1) { jQuery.setCookie("isJavascriptEnable", 1, 30) } $("#DialogWidget #signupCompleted form").live("successCallback", function(event, data) { $(this).removeAttr("rel") }); $("#free_download, #free_download2, #cancelDownload").live("click", function(event) { $("#freeDownload").hide(); event.preventDefault(); $.post(this.href, $("#downloadMode form").serialize(), function(data) { $("#premiumDownload").remove(); $("#downloadMode").replaceWith(data); $("#downloadMode").slideDown("slow") }) }); $("#downloadMode form").live("submit", function(event) { event.preventDefault(); $.post(this.action, $("#downloadMode form").serialize(), function(data) { $("#downloadMode").replaceWith(data); $("#downloadMode").slideDown("slow") }) }); $('#downloadMode form input[type="submit"], #downloadMode form button').live("click", function(event) { event.preventDefault(); $.post($("#downloadMode form").attr("action"), $("#downloadMode form").serialize(), function(data) { $("#downloadMode").replaceWith(data); $("#downloadMode").slideDown("slow") }) }); isSearchResult = false; CMApplication.Widgets.Ajax = { Events: { click: function(e) { if (e.isDefaultPrevented()) { retu
} var inte
alLinkRegEx = /^(\#|\/|https?\:\/\/([^.]+\.)?wupload(\.[a-z]{2,3})+\/?)/i; destination = $(this).attr("href"); isInte
al = inte
alLinkRegEx.test(destination); var anchorRegEx = /(\#.*)$/i; isAnchor = anchorRegEx.test(destination); if (!isInte
al) { retu
} e.preventDefault(); localPath = CMApplication.Widgets.Ajax.getHash(destination).replace(anchorRegEx, ""); if (localPath != "" && !(localPath == window.location.pathname && isAnchor)) { var intelligenceRegEx = /\/intelligence(\/.*)?$/i; isIntelligence = intelligenceRegEx.test(localPath); if (!isIntelligence) { $.history.load(localPath) } else { alert(CMApplication.Dictionnary.PAGE_SHOULD_BE_OPENED_IN_NEW_WINDOW); window.open(localPath) } } anchor = anchorRegEx.exec(destination); if (anchor !== null && $(anchor[0]).length == 1) { setTimeout("$('html,body').animate({scrollTop: " + $(anchor[0]).offset().top + "}, 800);", 1) } }, submit: function(e) { if (e.isDefaultPrevented()) { retu
} var inte
alLinkRegEx = /^(\#|\/|https?\:\/\/([^.]+\.)?wupload(\.[a-z]{2,3})+\/?)/i; destination = $(this).attr("action"); isInte
al = inte
alLinkRegEx.test(destination); if (!isInte
al) { retu
} e.preventDefault(); localPath = CMApplication.Widgets.Ajax.getHash(destination); jQuery.ajax({ url: localPath, type: $(this).attr("method") || "get", data: $(this).serialize(), dataType: "html", complete: function(XMLHttpRequest, textStatus) { $("#mainContent").html(XMLHttpRequest.responseText) } }) } }, start: function() { alert("Starting Ajax Browsing"); $("form").live("submit", CMApplication.Widgets.Ajax.Events.submit); $("a").live("click", CMApplication.Widgets.Ajax.Events.click); $.history.init(function(hash) { if (hash == "") { url = CMApplication.Widgets.Ajax.getHash(location.href) } else { jQuery.ajax({ url: hash, async: false, global: false, type: "get", dataType: "html", data: { isGlobalAjax: "1" }, complete: function(XMLHttpRequest, textStatus) { $("#mainContent").html(XMLHttpRequest.responseText) } }); $("html,body").animate({ scrollTop: 0 }, 1) } }, { unescape: ",/" }) }, stop: function() { alert("Stopping Ajax Browsing"); $("form").die("submit", CMApplication.Widgets.Ajax.Events.submit); $("a").die("click", CMApplication.Widgets.Ajax.Events.click); $.history.init(function() {}, { unescape: ",/" }) }, _init: function() {}, getHash: function(url) { hostnameRegEx = /^(https?\:\/\/[^\/]+)/i; retu
url.replace(hostnameRegEx, "") } }; CMApplication.Widgets.Purchase = { Events: { submit: function(e) { e.preventDefault(); CMApplication.Widgets.Dialog.displayUrl($(this).attr("action")); editForm = $("form", CMApplication.Widgets.Dialog.dialogContainer); editForm.bind("successCallback", function(event, data) { if (data.data.paymentSystem == 3) { $(event.target).attr("rel", "keep"); $("#DialogWidgetContent").load(data.redirect) } else { location.href = data.redirect } }); editForm.bind("failCallback", function(event, data) { $(event.target).attr("rel", "keep") }) } }, _init: function() { $(".form_payment_system_3, .form_payment_system_8.premiumEmail, .form_payment_system_9.premiumEmail").live("submit", CMApplication.Widgets.Purchase.Events.submit) } }; CMApplication.Widgets.Tools = { Events: { click: function(e) { e.preventDefault(); $(this).addClass("active"); $('#lUser li.lMore:not("#statsLinks") ul').show(); $(document).bind("click", closeUserMenuMore); function closeUserMenuMore(e) { clickedElement = $(e.target); if (!clickedElement.is('#lUser li.lMore:not("#statsLinks") ul') && clickedElement.parents('#lUser li.lMore:not("#statsLinks") ul').length < 1) { $('#lUser li.lMore:not("#statsLinks") a').removeClass("active"); $('#lUser li.lMore:not("#statsLinks") ul').hide(); $(document).unbind("click", closeUserMenuMore) } } } }, _init: function() { $('#lUser li.lMore:not("#statsLinks") > a:not(.active)').live("click", CMApplication.Widgets.Tools.Events.click) } }; CMApplication.Widgets.Stats = { Events: { click: function(e) { e.preventDefault(); $(this).addClass("active"); $("#lUser li.lMore#statsLinks ul").show(); $(document).bind("click", closeUserMenuMore); function closeUserMenuMore(e) { clickedElement = $(e.target); if (!clickedElement.is("#lUser li.lMore#statsLinks ul") && clickedElement.parents("#lUser li.lMore#statsLinks ul").length < 1) { $("#lUser li.lMore#statsLinks a").removeClass("active"); $("#lUser li.lMore#statsLinks ul").hide(); $(document).unbind("click", closeUserMenuMore) } } } }, _init: function() { $("#lUser li.lMore#statsLinks > a:not(.active)").live("click", CMApplication.Widgets.Stats.Events.click) } }; CMApplication.Pages.Download = { PasswordProtection: { formElement: $("body#Download_Index #passwordProtection form"), Events: { submit: function(event) { event.preventDefault(); jQuery.ajax({ url: $(this).attr("action"), type: $(this).attr("method"), dataType: "json", data: $(this).serialize(), success: function(data) { if (data.status == "success") { jQuery.ajax({ url: data.redirect, type: "GET", dataType: "html", success: function(data) { $("#premiumMessages").html(data) } }) } else { container = $("#password").parent(); errorContainer = $("ul.errors", container); if (errorContainer.length === 0) { errorContainer = $('').appendTo(container) } for (fieldName in data.messages) { errors = ""; field = data.messages[fieldName]; for (error in field) { errors += "" + field[error] + "" } errorContainer.html(errors) } } } }) } } }, CountDown: { delay: 60, decrease: function() { if (this.delay > 0) { this.delay--; $("#countdown").text(this.getFormatedDelay()); window.onPageTimeout = setTimeout("CMApplication.Pages.Download.CountDown.decrease();", 1050) } else { $.post("?start=1", $("#tm, #tm_hash").serialize(), function(data) { $("#downloadMode").replaceWith(data) }) } }, hack: function() { $.post("?start=1", $("#tm, #tm_hash").serialize(), function(data) { $("#downloadMode").replaceWith(data) }) } , getFormatedDelay: function() { retu
Value = this.delay / 60; retu
Value = retu
Value.toString().split("."); minutes = retu
Value[0]; seconds = this.delay - (minutes * 60); if (seconds.toString().length == 1) { seconds = "0" + seconds } if (minutes < 1) { rv = seconds + "s" } else { rv = minutes + " min." } retu
rv } }, _init: function() { CMApplication.Pages.Download.PasswordProtection.formElement.live("submit", CMApplication.Pages.Download.PasswordProtection.Events.submit); if (typeof(countDownDelay) !== "undefined") { CMApplication.Pages.Download.CountDown.delay = countDownDelay; CMApplication.Pages.Download.CountDown.decrease(); try { pageTracker._trackEvent("download_delay", "wait_" + countDownDelay, CMApplication.Dictionnary.USER_HAS_TO_WAIT + countDownDelay) } catch(e) {} } } }; CMApplication.Widgets.Dialog = { dialogContainer: null, Types: { exception: 1, error: 2, notice: 3 }, Events: { close: function(event) { event.preventDefault(); CMApplication.Widgets.Dialog.close() }, submit: function(event) { event.preventDefault(); var formSubmitted = $(this); jQuery.ajax({ url: formSubmitted.attr("action"), data: formSubmitted.serializeArray(), type: formSubmitted.attr("method"), dataType: "json", success: function(data, textStatus, XMLHttpResponse) { if (data.status == "success") { form = formSubmitted.trigger("successCallback", data) } else { form = formSubmitted.trigger("failCallback", data); if ($(form).attr("rel") == "keep") { for (var i in data.messages) { for (var j in data.messages[i]) { message = data.messages[i][j]; if ($("#" + i).parent("div.elements").children(".errors").length == 0) { $("#" + i).parent("div.elements").append("" + message + "") } else { $("#" + i).parent("div.elements").children(".errors").html("" + message + "") } } } } } if ($(form).attr("rel") != "keep") { CMApplication.Widgets.Dialog.close() } } }) } }, displayMessage: function(message, type, className, positionTarget) { switch (type) { case CMApplication.Widgets.Dialog.Types.exception: title = CMApplication.Dictionnary.SYSTEM_ERROR; lclassName = "systemError"; break; case CMApplication.Widgets.Dialog.Types.error: title = CMApplication.Dictionnary.ERROR; lclassName = "error"; break; case CMApplication.Widgets.Dialog.Types.notice: title = CMApplication.Dictionnary.NOTICE; lclassName = "notice"; break } html = '

' + title + "

" + message + "
"; CMApplication.Widgets.Dialog.open(html, 400, className, positionTarget) }, displayUrl: function(url, width, className, positionTarget) { var width; ajaxUrl = url; jQuery.ajax({ url: ajaxUrl, type: "get", dataType: "html", async: false, success: function(data, textStatus, XMLHttpResponse) { CMApplication.Widgets.Dialog.displayContent(data, width, className, positionTarget) } }) }, displayContent: function(content, width, className, positionTarget) { CMApplication.Widgets.Dialog.open(content, width, className, positionTarget) }, open: function(content, size, className, positionTarget) { if (typeof(size) == "object") { if ("undefined" != typeof(size.width)) { width = size.width } else { width = undefined } if ("undefined" != typeof(size.height)) { height = size.height } else { height = undefined } } else { width = size; height = undefined } if ("undefined" == typeof(className)) { className = "defaultStyle" } dContainer = CMApplication.Widgets.Dialog.dialogContainer; if (dContainer == null) { CMApplication.Widgets.Dialog._init() } $("#DialogWidget").attr("class", className); $("#DialogWidgetContent").html(content); switch (className) { case "inlineStyle": if ("undefined" == typeof(width)) { width = "300" } if ("undefined" == typeof(height)) { height = "300" } scrolltopValue = $(positionTarget).offset().top; totalHeight = scrolltopValue + parseInt(height) + parseInt($("#DialogWidgetContainer").css("padding-top")) + parseInt($("#DialogWidgetContainer").css("padding-bottom")); if (totalHeight > $("body").height()) { scrolltopValue -= parseInt(height) } scrollleftValue = $(positionTarget).offset().left; totalWidth = scrollleftValue + parseInt(width) + parseInt($("#DialogWidgetContainer").css("padding-left")) + parseInt($("#DialogWidgetContainer").css("padding-right")); if (totalWidth > $("body").width()) { scrollleftValue -= parseInt(width) } break; default: if ("undefined" == typeof(width)) { width = "700" } if ($("body").scrollTop() > $("html").scrollTop()) { scrolltopValue = $("body").scrollTop() } else { scrolltopValue = $("html").scrollTop() } } dContainer.css("height", $("body").height()); if ("undefined" != typeof(height)) { $("#DialogWidgetContent").css("height", height) } $("#DialogWidgetContainer, #DialogWidgetContent").css("width", width); if ("undefined" != typeof(scrolltopValue)) { $("#DialogWidgetContainer").css("top", scrolltopValue) } if ("undefined" != typeof(scrollleftValue)) { $("#DialogWidgetContainer").css("left", scrollleftValue) } $("body").addClass("displayDialog"); if ("undefined" == typeof(height)) { if ($("body").scrollTop() > $("html").scrollTop()) { scrolltopValue = $("body").scrollTop() } else { scrolltopValue = $("html").scrollTop() } $("#DialogWidgetContainer").css("top", scrolltopValue + 25); heightDiff = CMApplication.Viewport.height - $("#DialogWidgetContainer").outerHeight(); if (heightDiff < 0) { newHeight = $("#DialogWidgetContainer").height() - Math.abs(heightDiff) - 20; $("#DialogWidgetContainer").css("height", newHeight); $("#DialogWidgetContent").css("height", newHeight - 30); heightDiff = CMApplication.Viewport.height - $("#DialogWidgetContainer").outerHeight() } } }, close: function() { dContainer = CMApplication.Widgets.Dialog.dialogContainer; if (dContainer == null) { retu
} CMApplication.Widgets.Dialog.className = null; $("body").removeClass("displayDialog"); $("#DialogWidget").attr("class", ""); $("#DialogWidgetContent").html(""); $("#DialogWidgetContainer").css("height", "auto"); $("#DialogWidgetContent").css("height", "auto") }, _init: function() { markup = '
close
'; CMApplication.Widgets.Dialog.dialogContainer = $(markup).appendTo("body"); dContainer = CMApplication.Widgets.Dialog.dialogContainer; $("#DialogWidgetBackground,#DialogWidgetClose").live("click", CMApplication.Widgets.Dialog.Events.close); $("#DialogWidgetContent form:not(.noDynamicSubmit form):not(#DialogWidgetContent #premiumPrices form)").live("submit", CMApplication.Widgets.Dialog.Events.submit) } }; CMApplication.Widgets.AdvancedUpload = { _uploadServerHostname: null, getUploadServerHostname: function() { if (CMApplication.Widgets.AdvancedUpload._uploadServerHostname === null) { id = Math.floor(Math.random() * 50); CMApplication.Widgets.AdvancedUpload._uploadServerHostname = "s" + id + ".wupload" + myTLD } retu
CMApplication.Widgets.AdvancedUpload._uploadServerHostname }, Uploads: {}, Progress: { updateResponse: function(uploadIdentifier, data) { CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.setUploadProgress(uploadIdentifier, data) } }, Events: { close: function(e) { e.preventDefault(); CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.close($(this).closest(".WebUploadWidget").attr("rel")) }, minimize: function(e) { e.preventDefault(); $("body").removeClass("displayWebUpload"); uploadContainer = $("#WebUploadWidget").hide().addClass("uploadMinimized").attr("id", "WebUploadWidget_" + $("#WebUploadWidget").attr("rel")); minimizer = $("#WebUploadMinimizer"); if (minimizer.length == 0) { xhtml = ""; xhtml += '
'; xhtml += "

" + CMApplication.Dictionnary.WEB_UPLOAD + "

"; xhtml += ' '; xhtml += ' ' + CMApplication.Dictionnary.CLOSE + ""; xhtml += " "; xhtml += "
"; minimizer = $(xhtml).appendTo($("body")); $("#WebUploadMinimizer").css("left", $("#container").offset().left) } xhtml = ""; xhtml += '
'; if (CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].files.length > 1) { heading = CMApplication.Dictionnary.UPLOADING + " " + CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].files.length + " " + CMApplication.Dictionnary.FILES } else { heading = CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].files[0].name } xhtml += "

" + heading + "

"; xhtml += ' '; xhtml += ' ' + CMApplication.Dictionnary.RESTORE + ""; xhtml += ' ' + CMApplication.Dictionnary.CANCEL + ""; xhtml += " "; xhtml += "
"; uploadMinimized = $(xhtml).appendTo(minimizer); uploadMinimized.attr("class", uploadContainer.attr("class")).removeClass("uploadMinimized"); uploadMinimized.append($(".progressbar", uploadContainer).clone()); uploadMinimized.append($(".WebUploadWidgetResult", uploadContainer).clone()); window.location.href = "#mainContent"; $("#mainContent").animate({ paddingTop: minimizer.height() + 48 }) }, restore: function(e) { e.preventDefault(); $("body").addClass("displayWebUpload"); minimizerContainer = $(this).closest(".WebUploadWidget"); uploadIdentifier = minimizerContainer.attr("rel"); minimizerContainer.remove(); if ($("#WebUploadMinimizer .WebUploadWidget").length == 0) { $("#WebUploadMinimizer").remove() } $('.WebUploadWidget[rel="' + uploadIdentifier + '"]').removeClass("uploadMinimized").attr("id", "WebUploadWidget").show(); if ($("body").scrollTop() > $("html").scrollTop()) { scrolltopValue = $("body").scrollTop() } else { scrolltopValue = $("html").scrollTop() } $("#WebUploadWidget").css("top", scrolltopValue) }, submit: function(e) { uploadIdentifier = $("#WebUploadWidget").attr("rel"); CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].step = "progress"; CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.open(uploadIdentifier); if ("undefined" == (typeof CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].originalAction)) { CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].originalAction = $(this).attr("action") } $(this).attr("action", CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].originalAction + "?callbackUrl=" + CMApplication.URLs.domain + CMApplication.URLs.uploadCallback + "&X-Progress-ID=" + uploadIdentifier); $("body").prepend(''); $(this).attr("target", uploadIdentifier); $('input[type="file"]', this).each(function(key, elem) { if ($(elem).val() == "") { $(elem).remove() } }); CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].upload.lastUpdate = new Date().getTime(); CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].progressTimer = setTimeout("CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.getUploadProgress('" + uploadIdentifier + "');", 1000); $(".buttons", this).append('' + CMApplication.Dictionnary.CANCEL_UPLOAD + ""); setTimeout("$('#WebUploadWidget button[type=\"submit\"]').remove();", 100) }, addFilesFromInstructionStep: function(event) { uploadIdentifier = $("#WebUploadWidget").attr("rel"); CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].step = "fileSelection"; CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.open(uploadIdentifier) }, addFiles: function(event) { CMApplication.Widgets.AdvancedUpload._updateFiles(); $('').appendTo($("#WebUploadWidget form .files")) } }, start: function() { uploadIdentifier = "upload_" + new Date().getTime() + "_" + CMApplication.User.sessId + "_" + Math.floor(Math.random() * 90000); CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier] = { id: uploadIdentifier, files: [], step: "instructions", upload: { timerDelay: 1000, speed: 0, percent: 0, size: 0, lastSize: 0, total: 0 } }; eval("CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.open" + CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].step.charAt(0).toUpperCase() + CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].step.slice(1) + '("' + uploadIdentifier + '")') }, close: function(uploadIdentifier) { confirmation = true; uploadContainer = $('.uploadMinimized.WebUploadWidget[rel="' + uploadIdentifier + '"]'); if (uploadContainer.is(".progress")) { confirmation = confirm(CMApplication.Dictionnary.LEAVING_WILL_CANCEL_UPLOADS) } if (confirmation) { $('iframe.webUploadProxy[name="' + uploadIdentifier + '"]').remove(); $('.WebUploadWidget[rel="' + uploadIdentifier + '"]').remove(); if ($("#WebUploadMinimizer .WebUploadWidget").length == 0) { $("#WebUploadMinimizer").remove() } if ($("#WebUploadWidget").length == 0) { $("body").removeClass("displayWebUpload") } } }, open: function(uploadIdentifier) { eval("CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.open" + CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].step.charAt(0).toUpperCase() + CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].step.slice(1) + '("' + uploadIdentifier + '")') }, _open: function(uploadIdentifier) { if ($("#WebUploadWidget").length > 0) { retu
} xhtml = ""; xhtml += '
'; xhtml += '
'; xhtml += '
'; xhtml += "

" + CMApplication.Dictionnary.WEB_UPLOAD + "

"; xhtml += ' '; xhtml += ' ' + CMApplication.Dictionnary.RESTORE + ""; xhtml += ' ' + CMApplication.Dictionnary.MINIMIZE + ""; xhtml += ' ' + CMApplication.Dictionnary.CLOSE + ""; xhtml += " "; xhtml += ' '; if (jQuery.getCookie("email") != "") { xhtml += '
'; xhtml += ' '; xhtml += "
" } xhtml += '
'; xhtml += " " + CMApplication.Dictionnary.CHOOSE_FILES_TO_UPLOAD + ""; xhtml += ' '; xhtml += "
"; xhtml += '
'; xhtml += ' ' + CMApplication.Dictionnary.START_UPLOAD + ""; xhtml += "
"; xhtml += " "; xhtml += "
"; xhtml += "
"; $("body").addClass("displayWebUpload").append(xhtml); if ($("body").scrollTop() > $("html").scrollTop()) { scrolltopValue = $("body").scrollTop() } else { scrolltopValue = $("html").scrollTop() } $("#WebUploadWidget").css("top", scrolltopValue) }, openComplete: function(uploadIdentifier, data) { CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.setUploadProgress(uploadIdentifier, { total: CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].upload.total, current: CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].upload.total }); clearTimeout(CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].progressTimer); uploadContainer = $('.WebUploadWidget[rel="' + uploadIdentifier + '"]'); uploadContainer.addClass("complete").removeClass("instructions").removeClass("progress").removeClass("fileSelection"); var files = []; var failedCnt = 0; if (typeof data == "string") { $(CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].files).each(function(key, value) { failedCnt++; value.isSuccess = false; value.statusMessage = data; files.push(value) }) } else { $(data).each(function(key, value) { file = { name: value.filename }; switch (value.statusCode) { case 0: file.isSuccess = true; file.size = value.link.size; file.id = value.link.id; break; default: file.isSuccess = false; file.statusMessage = value.statusMessage; failedCnt++ } files.push(file) }) } CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].files = files; uploadContainer = $('.WebUploadWidget[rel="' + uploadIdentifier + '"]'); if (uploadContainer.length > 0) { CMApplication.Widgets.AdvancedUpload._updateFiles(uploadIdentifier); $("form, .progressbar", uploadContainer).remove(); if (failedCnt == 0) { resultClass = "success"; resultHeading = CMApplication.Dictionnary.YOU_SUCCESSFULLY_UPLOADED + " " + files.length + " file" + (files.length > 1 ? "s" : "") } else { if (files.length > failedCnt) { resultClass = "wa
ing"; resultHeading = CMApplication.Dictionnary.YOU_UPLOADED + " " + (files.length - failedCnt) + " of " + files.length + CMApplication.Dictionnary.FILES } else { resultClass = "error"; resultHeading = CMApplication.Dictionnary.ERROR_DURING_THE_UPLOAD } } xhtml = ""; xhtml += '
'; xhtml += "

" + resultHeading + "

"; xhtml += "
"; if (files.length != failedCnt) { xhtml += ' ' + CMApplication.Dictionnary.SHARE_FILES + "" } uploadContainer.each(function(key, container) { if ($(container).parent().is("body")) { $(".WebUploadWidgetContainer", container).append(xhtml) } else { $(container).append(xhtml) } }) } if ($("#fileBrowser").length == 1) { CMApplication.Widgets.FileManager.FileBrowser.browse() } $('iframe.webUploadProxy[name="' + uploadIdentifier + '"]').remove() }, openInstructions: function(uploadIdentifier) { CMApplication.Widgets.AdvancedUpload._open(uploadIdentifier); uploadContainer = $('.WebUploadWidget[rel="' + uploadIdentifier + '"]'); uploadContainer.addClass("instructions").removeClass("complete").removeClass("fileSelection").removeClass("progress"); if ($("div.instructions", uploadContainer).length == 0) { xhtml = ""; xhtml += '
'; xhtml += "

" + CMApplication.Dictionnary.CHOOSE_FILES_AND_THEN_PRESS_UPLOAD_NOW + "

"; xhtml += "
"; $(xhtml).insertAfter($("ul.actions", uploadContainer)) } }, openFileSelection: function(uploadIdentifier) { CMApplication.Widgets.AdvancedUpload._open(uploadIdentifier); uploadContainer = $('.WebUploadWidget[rel="' + uploadIdentifier + '"]'); uploadContainer.addClass("fileSelection").removeClass("complete").removeClass("instructions").removeClass("progress"); $(".files label span", uploadContainer).text("Add More Files"); if ($("table", uploadContainer).length == 0) { xhtml = ""; xhtml += '
'; xhtml += " "; xhtml += "
"; $(xhtml).insertBefore($("form", uploadContainer)) } }, openProgress: function(uploadIdentifier) { CMApplication.Widgets.AdvancedUpload._open(uploadIdentifier); uploadContainer = $('.WebUploadWidget[rel="' + uploadIdentifier + '"]'); uploadContainer.addClass("progress").removeClass("complete").removeClass("instructions").removeClass("fileSelection"); if ($("div.progressbar", uploadContainer).length == 0) { xhtml = ""; xhtml += '
'; xhtml += " " + CMApplication.Dictionnary.PLEASE_WAIT + ""; xhtml += '
'; xhtml += '
'; xhtml += "
"; xhtml += "
"; xhtml += '
'; xhtml += ' 0%'; xhtml += ' 0b/s'; xhtml += "
"; xhtml += "
"; $(xhtml).insertAfter($("form", uploadContainer)); CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.updateProgress(uploadIdentifier, 500) } }, updateProgress: function(uploadIdentifier, nextCallDelay) { uploadContainers = $('.WebUploadWidget[rel="' + uploadIdentifier + '"]'); uploadContainers.each(function(key, value) { uploadContainer = $(value); if ($("div.progressbar", uploadContainer).length > 0) { myUpload = CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].upload; $("div.progressbar span.percent", uploadContainer).text(myUpload.percent + "%"); $("div.progressbar span.speed", uploadContainer).text(CMApplication.Widgets.FileManager.FileBrowser.ItemInfo.getHumanReadableSize(myUpload.speed) + "/s"); newWidth = "" + Math.round(myUpload.percent) + "%"; $(".progress", uploadContainer).css("width", newWidth) } }) }, getUploadProgress: function(uploadIdentifier) { if (CMApplication.Widgets.AdvancedUpload.Uploads[uploadIdentifier].upload.percent < 100) { jQuery.ajax({ url: "/keep-alive.php", cache: false, global: false }); xhtml = '
מאת: 1234
תאריך: 14/08/2019
הודעה: https://media.giphy.com/media/xT1R9QkNgPr062iHx6/giphy.gif
מאת: 1234
תאריך: 14/08/2019
הודעה: https://media.giphy.com/media/xT1R9QkNgPr062iHx6/giphy.gif
כניסות שונות: 51
עמודים נצפים: 69
האתר עודכן לאחרונה בתאריך 14.08.2019

האתר lol נבנה באמצעות מומו אתרים - בניית אתרים לילדים בחינם.
כל הזכויות שמורות ל ו \ או ליוצרי התוכן המקוריים. רוצים לבנות אתר בחינם? לחצו כאן עכשיו!
נתקלתם בתוכן פוגע? תוכן מפר זכיות יוצרים? לחצו כאן כדי לדווח לנו.