פרטיות


כללי

אתר עולמו של דן חסכן ("האתר" או "אתר עולמו של דן חסכן") מציע לילדים חווית משחק, למידה והעשרה והתנסות במיומנויות שונות. מדיניותה של קומפדיה, מפעילת האתר, כפי שתפורט להלן, היא לכבד ולהגן על פרטיות משתמשי האתר ובפרט על ילדים. האתר עומד בסטנדרט גבוה להבטחה והגנה על פרטיות המשתמש ומאפשר לילדים לגלוש ללא פגיעה בפרטיותם. אנו ממליצים להורים לקרוא את המידע בטרם השימוש באתר, להכיר את הפעילויות באתר, ללוות את הילדים בגלישתם ולהנחות אותם . איסוף מידע אישי בסיסי על הילדים המשתמשים באתר (תאריך לידה, שם פרטי) מתבצע באמצעות ההורים בעת הרישום לאתר. הפרטים משמשים כדי לאפשר למערכת לבחור תכנים המותאמים אישית לכל ילד (פרסונאליזציה). כל הכלים והשימושים נגישים לילדים הגולשים באתר ללא צורך במתן אינפורמציה נוספת. להלן הסבר קצר כיצד ומתי אנו אוספים מידע מילדים וממשתמשים אחרים, ומה השימוש שנעשה במידע שנאסף.

פיקוח הורים או האפוטרופוס החוקי:

האתר ממליץ בחום על מעורבותם ופיקוחם של ההורים על כל פעילות של ילדיהם ברשת האינטרנט בכלל ובאתר עולמו של דן חסכן בפרט, וכן מדגיש המלצתו שלא לאפשר לילדים למסור מידע אישי כלשהו בכל דרך ושום צורה, בטרם קבלת אישורו של ההורה. קומפדיה מדגישה כי אפשרות הרישום כמנוי חדש פתוחה אך ורק למי שמלאו לו 18 שנים, וזאת בהסתמך על הצהרתו אשר נדרשת בהליך הרישום. לכל בעל מנוי, יש שם משתמש וסיסמא ייחודיים. יש להדגיש כי שם המשתמש והסיסמא מיועדים להורים בלבד ולמשתמשים המורשים מטעמם בהתאם לאמור לעיל. מלבד בכניסתו הראשונית של בעל המנוי לאתר, שם המשתמש והסיסמא נדרשים במקומות בהם סבורה קומפדיה כי נדרשת מעורבות גבוהה יותר של ההורים. לפיכך, חשוב להדגיש כי באחריותם של ההורים לא להעביר את שם המשתמש והסיסמא ולדאוג כי ילדיהם המורשים מטעמם להשתמש בשירותי האתר לא יעשו כן, וזאת על מנת למנוע מהילד העברת מידע ותכנים שונים ללא פיקוח ההורה, כביכול כבעל המנוי.

רישום כמנוי באתר:

הרישום לאתר מותר רק למשתמש שהינו מעל גיל 18. ברישום לאתר יש משום הצהרה של מבצע הרישום כי הנו מעל גיל 18 ו/או כי הנו ההורה או האפוטרופוס החוקי של כל המשתמשים המורשים מטעמו (כהגדרתם להלן). לצורך שימוש בפעילויות ו/או בשירותים ו/או בתכנים אותם מציעה קומפדיה באתר עולמו של דן חסכן, על המשתמש לבצע הליך רישום כמנוי באתר (מנוי חדש), בתחילה ללא תשלום (תקופת התנסות) ולאחר מכן בתשלום (לתקופת המנוי). המשתמש אשר ביצע את פעולת הרישום אחראי למסירת מידע נכון ואמיתי ומאשר בעצם ביצוע הרישום כי הנו בגיר ומוסמך לביצוע פעולה זו ולמסירת המידע האישי כמבוקש. במסגרת הליך הרישום כמנוי באתר, נדרש המשתמש למסור מידע אודותיו לרבות שם משתמש, סיסמא, כתובת אלקטרונית, שם מלא (לא חובה) ומספר טלפון (לא חובה). המשתמש אשר ביצע את הליך הרישום יחשב כבעל המנוי . כמו כן נדרש בעל המנוי למסור פרטים אודות ילדיו ו/או מי שבעל המנוי הינו האפוטרופוס החוקי שלו אשר יהיו רשאים לעשות שימוש באתר באמצעות המנוי ("המשתמשים המורשים") לרבות שם מלא, מין, כינוי, תאריך לידה ותחומי עניין מועדפים. במידה ולאחר תום ההתנסות מעוניין בעל המנוי לרכוש מנוי בתשלום, נדרש בעל המנוי למסור שם, כתובת, תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי שהנו בתוקף. חיוב כרטיס האשראי יעשה דרך שרת מאובטח. אין בעל המנוי ו/או מי מטעמו ו/או המשתמשים המורשים רשאים להעביר את פרטי המנוי לרבות שם המשתמש ו/או הסיסמא לכל צד שלישי.

מאגרי מידע

המידע הנמסר על ידי בעל המנוי בעת הליך הרישום כמנוי באתר לרבות המידע אודות המשתמשים המורשים, כל מידע אחר הנמסר על ידי בעל המנוי ו/או על ידי המשתמשים המורשים בהמשך, וכן כל מידע אשר ייאסף אודות בעל המנוי ואודות המשתמשים המורשים בקשר עם השימוש שנעשה על ידם באתר, ישמרו במאגרי המידע של קומפדיה. קומפדיה תעשה שימוש במידע בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.

השימוש במידע

קומפדיה אינה מוכרת, מעבירה לצדדים שלישיים, ו/או מפרסמת פרטים אישיים של משתמשי האתר, פרט למקרים המפורטים להלן ובהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הפרטיות") (לתיאור מלא של החוק לחצו כאן). קומפדיה תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה לצורך מתן ו/או הפעלת השירותים ו/או הפעילויות ו/או התכנים המבוקשים על ידי בעל המנוי ו/או המשתמשים המורשים. קומפדיה תהיה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או הפעילויות ו/או התכנים המבוקשים כאמור וכן לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר ושיפור הפעילויות והתכנים באתר. כמו כן תהיה רשאית קומפדיה לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אל בעל המנוי ו/או אל המשתמשים המורשים בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי בעל המנוי באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע להם כל שירות ו/או פעילות ו/או תוכן ו/או מוצר ו/או כל מידע נוסף אשר תסבור קומפדיה כי יוכלו להתאים ו/או לעניין את בעל המנוי ו/או את המשתמשים המורשים בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותם ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה. קומפדיה תהיה רשאית לפנות אל בעל המנוי ו/או אל המשתמשים המורשים בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אל בעל המנוי ו/או אל המשתמשים המורשים ולהציע להם שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור. כמו כן, תעביר קומפדיה לרוח הישראלית של המגבית הישראלית בע"מ ("הרוח הישראלית") את הכתובת האלקטרונית אשר מסר בעל המנוי על מנת שתוכל הרוח היהודית לשלוח לבעל המנוי תעודת הכרה על תרומתו. קומפדיה תאפשר למשתמש לפנות ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים ו/או מידע נוספים מעבר למבוקש על ידו באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת info@compedia-kids.com

בנוסף לאמור לעיל, תהיה קומפדיה רשאית למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שיכמוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות , במקרים אלה תהיה קומפדיה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש ועל פי כל דין;
  • אם יינתן צו שיפוטי המורה ל קומפדיה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין קומפדיה על פי דין;
  • בכל מקרה קומפדיה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  • אם קומפדיה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies; Flash Shared Object:

בדומה למרבית אתרי האינטרנט הקיימים, משתמש אתר עולמו של דן חסכן בטכנולוגיות COOKIES ו/או Flash Shared Object סטנדרטיות (איסוף תאריך, שעה, סוג דפדפן וכתובת IP של המבקרים באתר). מידע זה נשמר לצרכי ניהול המערכת ואיזון העומס בשרת האתר ודיווחים סטטיסטיים למפרסמים שלנו. כתובות ה-IP אינן מקושרות לפרטים אישיים מזהים. מרבית הדפדפנים מאפשרים קבלת Flash Shared Object /COOKIES כברירת מחדל, אך באפשרותו של המשתמש לשנות את הגדרתו של הדפדפן באופן בו יסרב לקבל /COOKIES Flash Shared Object או לחלופין יודיע למשתמש כאשר הן מתקבלות. יחד עם זאת, חשוב לציין כי על מנת להפיק את מירב ההנאה ולעשות שימוש במרבית השירותים המוצעים באתר,ממליצה קומפדיה שלא לבטל את ה COOKIES/ Flash Shared Object של אתר זה. לתשומת לבכם: חלק מהיישומים באתר לא יפעלו כמו שצריך במחשב שנחסם לקבלת COOKIES/ Flash Shared Object.

נתונים סטטיסטים ופרטי פניות

לצורך שיפורים שונים במערכת ניהול האתר ולצורך שיפור זמן הגלישה נשמרים במערכת נתונים מסוימים ביחס לסביבת הגלישה, כגון כתובת ה IP, סוג הדפדפן וכדומה. נתונים אלו, יש להדגיש, מנותקים מפרטיו האישיים של המשתמש. קומפדיה משתמשת במידע המתקבל מפניות הציבור הנשלחות אל האתר במטרה לשרת את לקוחותיה ולמטרות סטטיסטיות בלבד. הניתוח הסטטיסטי מתבצע באופן ממוצע ומצטבר ותוך השמטת הפרטים האישיים של הפונה.

הגבלת אחריות

קומפדיה עושה ככל שביכולתה להתאים את תכניו של האתר לילדים וכן לשמור ככל שניתן על פרטיותם. אולם, אין קומפדיה אחראית על כך שילדים לא ימסרו, מיוזמתם, מידע אישי על עצמם או על ההורה או על חבריהם או מכרים אחרים, באתרנו או באתרים אחרים המקושרים מאתר זה. כמו כן, אין באפשרות קומפדיה להבטיח, כי מי שנרשם כמנוי הוא אכן ההורה או האפוטרופוס החוקי של הילדים המשתמשים במנוי. קומפדיה אינה אחראית לאמיתות הפרטים או הזהויות הנטענות על ידי המשתמשים בעת הרישום או בעת מסירת המידע על ידי המשתמש או משתמשים מורשים מטעמו. קומפדיה אינה יכולה לוודא שילדים לא ינסו או יצליחו לעקוף את הדרישות לביצוע הרישום או דרישות אחרות באתר ואינה נוטלת כל התחייבות, חבות או אחריות בנוגע להתנהגויות מסוג זה או בנוגע לפיקוח ההורים.

שינויים במדיניות הפרטיות

קומפדיה תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת. במידה ויתבצעו שינויים בהצהרת הפרטיות , הללו יעודכנו באתר. הנוסח העדכני והמחייב הוא הנוסח אשר יופיע באתר. תאריך העדכון האחרון מצוין בראש המסמך,אנא בדקו תנאים אלו מעת לעת. המשך הגלישה באתר ושימוש בשירותים המוצעים בו לאחר שינוי במדיניות, יהווה הסכמה לאותם שינויים. במקרה של שינויים מהותיים בכל הנוגע לשימוש במידע האישי של המשתמש ו/או באיסופו, תפנה קומפדיה אל בעל המנוי לצורך קבלת הסכמתו מראש.

יצירת קשר

בכל שאלה או פניה ניתן לפנות לקומפדיה בכתובת להלן:

אימייל: support@compedia-kids.com

בן גוריון 2 מגדל בסר 1
רמת גן
ת.ד 4180
52141

קומפדיה בע"מ
כל הזכויות שמורות

 

כניסות שונות: 451688
עמודים נצפים: 494506
האתר עודכן לאחרונה בתאריך 05/06/2017

האתר משחקים ברשת נבנה באמצעות מומו אתרים - בניית אתרים לילדים בחינם.
כל הזכויות שמורות ל ו \ או ליוצרי התוכן המקוריים. רוצים לבנות אתר בחינם? לחצו כאן עכשיו!
נתקלתם בתוכן פוגע? תוכן מפר זכיות יוצרים? לחצו כאן כדי לדווח לנו.