תנאי שימוש
תקנון 
מסמך זה הנו בעל אופי משפטי. אם את/ה מתחת לגיל 18, ודא/י כי הוריך קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר ואישרו לך להשתמש באתר. 


כללי
די.אי.סי. טכנולוגיות בע"מ (להלן: "החברה"), המפעילה את העולם הוירטואלי www.mikmak.co.il (להלן: "האתר) מציעה לך כשחקן האתר , בכפוף להסכמתך לכל הוראות תנאי שימוש אלו במלואן וכלשונן, כפי שיפורט בתקנון זה ("התקנון") תנאי התקנון מצויים באתר ופתוחים לעיון מבקרי האתר והינם חובה לעיון והסכמה ע"י משתמשים המעוניינים להצטרף וליהנות משירותי האתר המלאים. משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים שלהם בדבר הוראות תקנון זה וכן לקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא במסגרת האתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. על אף האמור, החברה תפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה. למען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ולדפי המידע הכלולים בו, בין אם בתשלום ובין אם לאו, מהווה הסכמתך לכל האמור בתקנון זה אף אם המבקר כלל לא קרא ו/או לא עיין בתקנון זה. הוראות תקנון זה כתובות בלשון זכר, אך הן מכוונות לגברים ונשים כאחד. השימוש בחלקים מסוימים של האתר מותנה בתשלום והזנת פרטים שונים בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן. 


קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע") - הינם של החברה ו/או של ספקים של החברה בלבד, לפי העניין, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה. אין לעשות שימוש בתוכן שמוצג באתר, ובכלל זה, מבלי לגרוע, לאחסן, להעתיק, להציג, לפרסם, לבצע, לשדר, להפיץ, לערוך, להתאים, לתרגם ולשכפל את התוכן האתר או כל מידע אחר לרבות הצגה, פרסום וביצוע פומבי) וליצור יצירות נגזרות מהמידע האמור, לאפשר גישה לאחרים אל המידע ולגלם את התוכן האמור בכל מדיה, פורמט או אמצעי טכנולוגי אחר, המוכר כיום ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד. אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.  


הגבלת השימוש 
האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים. המשתמש באתר אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, להכניס בהם שינויים, להוסיף פריטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו בפריטים האמורים למעט לשמירת עותק אחד מהמידע לשימוש אישי לא מסחרי על גבי מחשב ביתי, ובלבד שהועתקו גם כל ציוני זכויות היוצרים והבעלות. שינוי או שימוש אחר בחומרים מהווה הפרה של זכויות הבעלות וזכויות היוצרים של החברה. השימוש בחומרים מן האתר על גבי אתר אחר או רשת מחשבים הינו אסור בהחלט. אין להפיץ תמונות, הדפסות וחומרים המוצגים באתר ומיועדים למשתמשים רשומים באתר.  


שם משתמש וסיסמה
בכל כניסה לאתר שם משתמש כולל סיסמה יהיו הדרך לזהות את המשתמש, החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה ותוך נקיטת צעדי זהירות וסודיות על שם המשתמש והסיסמה האישית שלו, כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונו וליטול אחריות מלאה על השימוש שהמשתמש ו/או צד שלישי מטעמו יעשו באתר. חל איסור מוחלט על המשתמש להזין במהלך תהליך ההרשמה לאתר שמות, כינויים או ביטויים אשר יש בהם משום העלבה של אחר, השמצה, ניבול פה וגסות רוח, הוצאת לשון הרע או פגיעה בשמו הטוב של אדם, אופי פורנוגרפי או אופי מיני בוטה, כינויי גנאי, פגיעה שלא כדין בקטינים וכל שם, כינוי או ביטוי אחר אשר מפרים הוראה בחוק הישראלי, פוגעים בקניינו הרוחני של אחר או בזכותו לפרטיות. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לסרב לקבל כל אחד מאלה ולהרחיק מכניסה לאתר כל משתמש.  


הגנת הפרטיות
ייתכן שהמבקרים יידרשו למלא את פרטיהם האישים, כגון שמם או כתובת הדואר האלקטרוני שלהם במטרה ליהנות מחלק מהשירותים באתר או על מנת לרכוש מנוי לאתר בו ידרשו לתת פרטים נוספים. החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע זה רק על פי המותר בחוק. החברה מתחייבת שלא למסור את הפרטים האישיים של המבקרים לצדדים שלישיים בניגוד לדין. עם זאת, במידה וחשיפת הפרטים תידרש ע"י גוף הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט תחשוף החברה את הפרטים האישיים שנמסרו ע"י המבקר הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המבקר ככל שניתן בנסיבות. פרטים נוספים ניתן למצוא במסמך מדיניות שמירה על פרטיות. 


תכני גולשים
אתר זה מאפשר לך ולמשתמשים אחרים, למסור, לשלוח, לשדר, להעלות תכנים כדוגמת צ'אט תגובות או בלוגים או עמודי קהילה מסוימים לצורך הצגה ושימושים נוספים במסגרת האתר, בכפוף לתנאי השימוש. כל תוכן שנמסר על ידי גולש לאתר (בין שפורסם ובין שלא) ובכלל זה תוכן שנשלח, שודר על ידי גולש במסגרת השימוש באתר ("תכני גולשים") הוא באחריותו הבלעדית של אותו הגולש. בהתאם, מובהר בזה, כי מקום בו תבחר (בין כמשתמש רשום ובין כאורח) למסור תכנים במסגרת שימושך באתר, בכל מדור ו/או שירות במסגרתו או בקשר עמו נמסר התוכן, אתה (ולא מפעילת האתר) תהיה האחראי הבלעדי לתוכן הנמסר ולתוצאות מסירתו ופרסומו (לרבות מבלי לגרוע לתגובות אשר מסירת תוכן כאמור עלול להוביל), בין במישרין ובין בעקיפין. זכור, כי תוכן שהנך מוסר במסגרת האתר עלול להיות גלוי (וסביר להניח כי יהיה גלוי) לכל משתמשי רשת האינטרנט. בהתאם, מקום בו תבחר למסור תוכן במסגרת האתר לא תהא מפעילת האתר אחראית לשמירת סודיות ופרטיות התוכן הנמסר (בין שפורסם באתר ובין שלא) ולא תערוב לכך. בעצם מסירת תוכן במסגרת האתר אתה מצהיר ומתחייב כלפי מפעילת האתר במפורש, כי א) אתה הבעלים החוקי של התוכן הנמסר ו/או כי ברשותך כל הזכויות כדין וככל הנדרש לשם מסירת התוכן ופרסומו במסגרת האתר ולשם הענקת כל הרישיונות למפעילת האתר לעשות שימוש ולנצל את התוכן כמפורט להלן ב) אין כל מניעה או מגבלה למסירת התוכן לאתר, לפרסומו באתר ו/או לעשיית שימוש בו על ידי מפעילת האתר במסגרת האתר (על המדורים והשירותים השונים הזמינים בו, או שיהיו זמינים בו) כמשתקף מתנאי שימוש אלה. בכלל זה, הנך מצהיר ומתחייב בפני מפעילת האתר, מבלי לפגוע בכלליות האמור בתנאי שימוש אלה, כי לא תמסור לאתר או במסגרת השימוש באתר תכנים (בין שפורסמו ובין שלא) הנופלים תחת אחת או יותר מהקטגוריות הבאות: 1. תוכן מאיים, טורדני, עוין, מעליב, גזעני, מפלה, פוגעני, גס, פורנוגרפי (או בעל אופי מיני בוטה) ו/או תוכן המהווה השמצה, לשון הרע, הוצאת דיבה, הכפשה כוזבת, המרדה, הטעיה מכוונת (לרבות בהיבט צרכני) ו/או בעל כל אופי בלתי חוקי אחר, לרבות ומבלי לגרוע תוכן המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה לצנעת הפרט ו/או כל תוכן אחר אשר פרסומו אסור לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. 2. תוכן שיש בו כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים כלשהם, לרבות ומבלי לגרוע זכויות יוצרים ו/או מבצעים, סימני מסחר, מדגמים ופטנטים, בין אם רשומים ובין אם לאו, והפרת זכויות אחרות של צדדים שלישיים לרבות זכויות קנייניות ו/או חוזיות, לרבות תוכן ששילובו באתר עלול לחשוף את מפעילת האתר לחבות בגין תשלום תמלוגים מכל סוג שהם לצדדים שלישיים. 3. "דואר זבל", הודעות, פרסומים ומסרים שמיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל, מכתבי שרשרת וכיו"ב. 4. תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים ו/או את מענם ו/או את פרטי ההתקשרות איתם. 5. תוכן המכיל בתוכו סיסמאות ו/או שמות משתמש ו/או פרטים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הדורשים הרשמה או תשלום, ללא תשלום או הרשמה כאמור. 6. תוכן המאפשר חדירה לתכני מחשב ו/או למידע שלא כדין או כזה שיש בו כדי להוות עבירת מחשב - לרבות מסירת תוכנות, קוד מחשב או יישום מחשב הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), ובין היתר, תוכנות עויינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms) ואנדלים (Vandals), פצצות זמן ויישומים מזיקים אחרים מכל סוג שהוא. 7. כל תוכן אחר שהינו בלתי חוקי, או המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה או עוולה על פי כל דין, לרבות תוכן שפרסומו ו/או השימוש בו נאסר לפי הוראות כל דין. הנך מאשר כי ידוע לך ואתה מסכים לכך כי תכני גולשים אינם תכנים המסופקים על ידי מפעילת האתר או מי מטעמה וכי אין בכל מקרה וזמן אפשרות למפעילת האתר לבצע, ועל אף שמפעילת האתר שומרת על זכותה לעשות כן היא אינה מתחייבת לבצע, פיקוח, בקרה, עריכה ו/או סינון של תכני גולשים המפורסמים או כלולים באתר. מובהר, כי מפעילת האתר שומרת על זכותה ותהא רשאית בכל עת ולפי שקול דעתה הבלעדי לסרב לפרסם, לא לאפשר גישה אל, למחוק ו/או לערוך כל שינוי ו/או התאמה בתכני גולשים שנמסרו במסגרת האתר (בין אם פורסמו ובין אם טרם פורסמו), באופן מלא או חלקי, ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל צורך בהסכמה של הגולש אשר מהווה את מקור התוכן או שתוכן כאמור נמסר על ידו. בעצם מסירת תכני גולשים לאתר (בכל מדור ובכל שירות הזמין או מוצע באמצעות האתר) ו/או במסגרת השימוש באתר, הנך מקנה ומעניק למפעילת האתר או מתחייב כי הבעלים החוקי של התוכן הקנה והעניק במפורש למפעילת האתר באופן אוטומטי, בלתי חוזר וללא תמורה מכל מין וסוג שהוא, רישיון כלל עולמי, בלתי מוגבל בזמן, ניתן להעברה ברישיונות משנה, חינמי אך לא בלעדי, לעשות שימוש במסגרת האתר בתוכן שנמסר, ובכלל זה, מבלי לגרוע, לאחסן, להעתיק, להציג, לפרסם, לבצע, לשדר, להפיץ, לערוך, להתאים, לתרגם ולשכפל את התוכן האמור )לרבות הצגה, פרסום וביצוע פומבי( וליצור יצירות נגזרות מהתוכן האמור, לאפשר גישה לאחרים אל התוכן האמור ולגלם את התוכן האמור בכל מדיה, פורמט או אמצעי טכנולוגי אחר, המוכר כיום ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד. מובהר בזה, והנך מסכים לכך, כי בעצם מסירת תכני גולשים לאתר ו/או במסגרת האתר, כאמור לעיל, הנך מקנה ומעניק או מתחייב כי הבעלים החוקי של התוכן הקנה והעניק במפורש רישיון שימוש דומה לזה האמור לעיל לכל קהילת הגולשים והמשתמשים באתר, לשימושם הפרטי כפי שיתאפשר מעת לעת באתר ובהתאם ובכפוף לתנאי שימוש אלה. הנך מאשר כי ידוע לך ואתה מסכים לכך כי יתכן ובמסגרת הגלישה באתר ו/או השימוש בשירותים הזמינים באתר הגולש עלול להיחשף לתכני גולשים מטעים, שגויים, פוגעניים, בלתי הולמים ו/או בלתי חוקיים וכי לא תהא לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה ("תביעה") כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וחברות קשורות עמה) בקשר לכך. מובהר, כי מפעילת האתר אינה אחראית לנכונות, דיוק, מהימנות ושלמות תכני גולשים המועלים לאתר וכן אינה אחראית לטעויות, הטעויות, שגיאות, הפרות זכויות וחוקים ו/או כל פגיעה אחרת באינטרסים של כל אדם בקשר לכך, לרבות ומבלי לגרוע, לכל שינוי, תיקון, השמטה, חבלה או עיוות שנעשה בקשר עם כל תוכן כאמור שנמסר במסגרת האתר, בין שפורסם ובין שלא. יודגש, מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות כלפיך ו/או מי מטעמך ו/או כלפי צדדים אחרים בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאה, אי נוחות, עגמת נפש ו/או פגיעה בקשר עם תכני גולשים הכלולים באתר (על מדוריו השונים והשירותים השונים הזמינים באמצעותו) ובקשר עם השימוש בתכנים כאמור, לרבות ומבלי לגרוע בקשר עם כל תוצאה, ישירה או עקיפה, של השימוש בתכני גולשים ובכלל זה מתן גישה, פרסום, הצגה, הפצה, שידור וביצוע (באופן מקוון ובכל דרך אחרת) של תכנים כאמור. כמו כן, הנך מאשר, מסכים ומתחייב בזה לפטור את מפעילת האתר וכל מי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וחברות קשורות עמה), באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות בגין נזק, הפסד, אבדן ו/או הוצאה (מכל מין וסוג שהוא) ו/או מכל תביעה, דרישה ו/או טענה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ו/או הנובעים מתכני גולשים הכלולים באתר, פרסומם, השימוש בהם ו/או ניצולם בכל דרך שהיא, בין אם תכנים כאמור מקורם בך ו/או בגולשים אחרים. 


מטבע האתר 
המטבע הווירטואלי המוצע, הנסחר והמועבר באתר הידוע בשם מיקמק קאש (להלן :"מטבעות"). החברה רשאית לגבות תשלום עבור הזכות להשתמש במטבעות האתר או רשאית לחלק את מטבעות האתר ללא תשלום, לפי שיקול-דעתה הבלעדי. לא ניתן לפדות את המטבעות תמורת סכום כסף כלשהו והוא אינו משקף ערך כספי כלשהו. לחברה יש את הזכות הבלעדית לנהל, להסדיר, לשנות ולבטל את מטבעות האתר לפי החלטתה, בכל מקרה כללי או ספציפי, ולא תהא לנו כל אחריות בגין אובדן כלשהו של מטבעות אתר המוחזק על-ידכם על-בסיס הפעלתה של זכות שכזו על-ידנו. 


אופן הקנייה
רשאי לקנות באתר כל אדם מעל גיל 18 (להלן : משתמש או לקוח. באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות. התמונות נועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים. משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל מוצר וזאת לאחר שהתרשם מהמוצר וממחירו. המשתמש יכול לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע מוצרים מסל הקניות בכל עת. בסיום ההזמנה על המשתמש לגשת לקופה לצורך אישורה. 


חשבון מנוי
חלק מהשירותים של האתר כרוכים בתשלום לפיכך יש ליצור חשבון מנוי (להלן:"מנוי") כדי להשתתף או כדי להבטיח הטבות מסוימות שיש באתר . הנך מתחייב לספק, לתחזק ולעדכן מדויק, את המידע אודות עצמך כפי שתתבקש על ידי תהליכי הרישום שלנו (להלן: " נתוני הרישום"). אסור לך להתחזות לכל אדם או ישות או לסלף זהות או השתייכות שלך עם אדם או ישות, לרבות שימוש בשם המשתמש של אדם אחר, סיסמה או חשבון אחר. הנך מתחייב להודיע מיד לחברה ומנהלי האתר, על גילוי של שימוש לא מורשה של שם משתמש, סיסמה, פרטי חשבון אחרים, או כל הפרת אבטחה אחרת כי אתם נעשים מודעים או מעורבים בקשר לכל האתר. בנוסף, הנך מסכים לצאת מחשבונך בסוף כל התחברות. למען הסר ספק, אין ברכישת מנוי כדי להקנות למנוי שום זכויות במידע המצוי באתר ו/או זכות להעתיק ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע המצוי באתר. בעל המנוי מסכים ומאשר בזאת כי החברה רשאית לחדש את תשלום המנוי באופן אוטומטי מידי חודש בחודשו לפי שער חידוש המנוי המובטח בעת הצטרפות המנוי לשירות (תקף למנוי חודשי בלבד). בעל המנוי רשאי לבטל מנוי חודשי בלבד בתקופה של שבעה ימים לפני תום מועד תקופת המנוי החודשי. לא יינתן החזר כספי על ביטול מנוי לפני סיום תקופת המנוי. בכפוף לחוק החל, אנו עשויים להשעות או לסגור את החשבון של הגולש ואת היכולת להשתמש בכל האתר או חלק ממנו על אי מילוי תנאי שימוש אלה או תנאים מיוחדים הקשורים לשירות מסוים, על המפר זכויות יוצרים, או עבור כל סיבה אחרת. נתוני הרישום שימסרו לחברה על ידי המשתמש במועד הזמנת מנוי נדרשים לצורך התקשרות עם המשתמש, גביית תשלום עבור שירותי המנוי והפקת חשבוניות. נתוני הרישום יישמרו המאגר המידע של החברה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שאינו נדרש על-פי חוק למסור את המידע וכי המידע נמסר מרצונו ובהסכמתו. בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה במערכת, לא ניתן להיות מנוי. במקרה בו חידשה החברה את המנוי אוטומטית (מנוי חודשי בלבד) , והיה והמנוי החליט לבטל את החיוב דרך חברת כרטיסי האשראי, ולא ניתנה הודעת ביטול כמתחייב על ידי בעל המנוי, ובהתאם לתנאי התשלום דלעיל, המנוי לא יהא רשאי לבטל את הוראת התשלום אשר ניתנה החברה. ביטול התשלום בניגוד לאמור לעיל לא יהא בתוקף, בעל המנוי מתחייב לשפות את החברה על כל הוצאה שתגרם לה בגינו, לרבות הוצאות גבייה ושכ"ט עו"ד.


אמצעי התשלום
ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף המונפק בישראל והשייך לאחת מחברות האשראי: ויזה כ.א.ל., ויזה אלפא, ישראכרט, מסטרקרד, קלאב ישראל בע"מ ולאומי קארד ואשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות סליקת כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. מספר הכרטיס ופרטיו יוזנו עם ביצוע ההזמנה באתר על פי תנאי קנייה בטוחה. בכל מקרה או תקלה בהזנת הנתונים, רשאי המשתמש ליצור קשר טלפוני ולמסור פרטים בטלפון. בעת התשלום יש לספק את הנתונים הבאים: שם בעל הכרטיס, מספר תעודת זהות, , וכתובת אימייל (e-mail) דואר אלקטרוני נגיש. במסגרת תהליך רכישת המוצרים וכדי לקבל את הפריט ו/או פריטים, יידרשו הגולשים לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת מלאה בה ניתן להשיג את הגולש טלפון ו/או כתובת מייל. מובהר כי גולשים אשר לא ישאירו את פרטיהם המדויקים והמלאים כאמור, לא יוכלו לקבל את הפריט.


כרטיס מיקארד 
"כרטיס מיקארד" כרטיס מגנטי אישי נטען לשימוש חוזר, אשר יונפק על ידי DIC למחזיק בו כנגד תשלום, באמצעותו ניתן לרכוש בחנות של מיקמק בכתובתhttp://www.mikmak.co.il/store/ (להלן "חנות"), ואשר ההטבות המוקנות בו והשימוש בו יהיו בהתאם להוראות תקנון זה.

"הקוד הסודי", מספר ייחודי אשר יופיע לאחר כל הפעלה של כרטיס (להלן "אקטיבציה"), אשר תאפשר למשתמש את השימוש בכרטיס לרכישת מוצרים בחנות.

בתהליך האקטיבציה יש לבחור שם מיקמק (להן משתמש) רק למשתמש זה יינתנו ההטבות הוירטואליות שמעניק הכרטיס.

כרטיס שלא בוצע בו אקטיבציה, או לא אומת כראוי באתר לא יאפשר לבעליו אפשרות לבצע רכישות.

כל כרטיס מוטען בסכום קבוע מראש, הסכום הראשוני בכרטיס הינו הסכום שמצוין בדף הרכישה בזמן רכישת הכרטיס בלבד.

הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום שיטען בו בעת רכישתו בהתאם לגובה הסכום 
ששולם על ידי הרוכש, ובהתאם לתנאים שיסוכמו בין החברה לבין הרוכש בעת רכישת הכרטיס.
בכל רכישה שיבצע המחזיק באמצעות הכרטיס, יחויב הכרטיס בסכום כל רכישה כאמור, אשר יגרע 
מהסכום שהכרטיס טעון בו. יתרת הסכום הטעון בכרטיס ניתנת לשימוש ברכישה/הרכישות הבאות.

הסכום בכרטיס לא יומר במזומן ו/או בכל הטבה כספית אחרת.

הכרטיס ניתן לטעינה חוזרת בהתאם לתנאי טעינתו הראשונית. 
בכל טעינה סכום המינימום הינו 100 ₪, רכישה ו/או טעינה של כרטיס תתאפשר רק באמצעי תשלום הנקובים באתר.

טעינת הכרטיס תהא אפשרית בחנות ו/או בשירות לקוחות, כפי שתמצא החברה לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הכרטיס יקנה למחזיק בו את הזכות להשתמש בו ולשלם באמצעותו עבור רכישה של מוצר(ים) 
ו /או פריט(ים) שירכוש בחנות ו/או בעסקים המכבדים את הכרטיס עד לגובה הסכום הטעון בכרטיס שברשותו.

* לא ניתן לרכוש באמצעות הכרטיס מנוי המוגדר מנוי חודשי מתחדש.

הכרטיס מקנה הטבה של 20% הנחה בכל רכישה של פריטים וירטואליים באתר, ההטבה ניתנת רק למשתמש שמוגדר כמשתמש מנוי 
יובהר כי ההטבות תינתן רק על תשלום באמצעות הכרטיס. במידה והתשלום יפוצל כך שחלקו 
יתבצע באמצעות מזומן או אמצעי תשלום אחר, ההנחה ואו/ ההטבה לא תינתן על החלק היחסי המשולם באמצעי תשלום שאינו הכרטיס.
הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה למשתמש אחר.

החברה תעשה ככל יכולתה על מנת שניתן יהיה לקבל באמצעות האתר מידע בדבר הרכישות שבוצעו באמצעות הכרטיס ויתרת הסכום הטעון בכרטיס, באופן ובדרך שהחברה תמצא לנכון ומועיל. לחברה הזכות להוסיף ו/או לשנות את אמצעי קבלת המידע כאמור, בין בדרך של מענה טלפוני ובין בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

במקרה של אובדן או גניבה של הכרטיס יודיע על כך מחזיק הכרטיס לחברה, כולל הזדהות מלאה
לשם דיווח והמשך טיפול, ועם קבלת הודעתו תחסום החברה את השימוש בכרטיס. 
במקרה של אובדן או גניבת הכרטיס כאמור, מותנית אחריותה של החברה בכך שהתקבלה אצלה הודעת המחזיק כאמור לעיל, ובכל מקרה אחריות החברה תהא מוגבלת ליתרת הסכום הטעון בכרטיס בעת קבלת ההודעה על גניבתו או אובדנו כאמור. 

רכישות בחנות באמצעות הכרטיס מיקארד

כל תהליך של רכישה בחנות מחייב הקלדת מספר הכרטיס + קוד סודי, לאחר אימות הנתונים סכום הכרטיס יעודכן בהתאם, אין ביטולים או החזרות על המוצרים ו/או הפריטים הוירטואליים שנקנו בכרטיס.

שימוש לרעה בכרטיס, משתמש אשר ישתמש לרעה בכרטיס, ירכוש מוצרים ו/או פריטים עבור משתמש אחר ו/או ישיג בצורה כזאת או אחרת את מספר הכרטיס והקוד הסודי, ייחסם ויורחק מהאתר לצמיתות. 

בעצם תהליך האקטיבציה שבידכם הינך מאשר את רכישת הכרטיס ואת כל הפעולות והרכישות שיבוצעו בכרטיס בעתיד, הינכם מאשרים את תנאי התקנון ואת העובדה שהינכם ביצעתם את הרכישה.

תנאי המשלוח של הכרטיס הינם תואמים לתנאי המשלוח הכלליים של המוצרים מהחנות.

לחברה הזכות לשנות ולתקן את תנאי הרכישה של הכרטיס וכן את תנאי הטעינה מחדש, הכל 
בהתאם למוסכם עם רוכש הכרטיס בעת רכישתו או בעת טעינתו מחדש, לפי העניין והכל בהתאם 
לתנאי התקנון. החברה זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא להיענות לבקשה לרכישת הכרטיס או לטעינתו מחדש.


מחירים ותשלומים
כל המחירים באתר כוללים מע"מ. החיוב מתבצע באמצעות כרטיס אשראי על פי הזנת המשתמש בין אם באתר או בטלפון. סך החיוב לאחר לחיצה על "אישור הזמנה" הינו סך עלות כפי שהופיעו באתר ברגע ההזמנה באתר לפני הלחיצה על אישור. החברה רשאית לשנות מחירי דמי המנוי ו/או המוצרים. המחיר התקף הוא המחיר שפורסם באתר בעת הלחיצה על אישור רכישה והשלמת התהליך. לקוח אשר פנה בבקשת זיכוי/ביטול עסקה, והיה והדבר יגרור זיכוי מול חברת האשראי, ובהתאם, תחויב החברה בעמלת זיכוי, אזי יחויב הלקוח בעלות ביטול של 15 ₪ (כולל מע"מ). 

*אין החזר על דמי מנוי ששולמו.   


משלוחים ומוצרים 
במסגרת תהליך רכישת המוצרים וכדי לקבל את הפריט ו/או פריטים, יידרשו הגולשים לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת מלאה בה ניתן להשיג את הגולש טלפון ו/או כתובת מייל. מובהר כי גולשים אשר לא ישאירו את פרטיהם המדויקים והמלאים כאמור, לא יוכלו לקבל את הפריט. הפריט ישלח לבתי הזוכים באמצעות דואר ישראל ועל פי הפרטים האישיים שהוזנו באתר תוך 14 - 21 ימי עבודה - ימי עבודה אינם כוללים ימי שישי,שבת, חול המועד,ערב חג או חג. במידה ויחול עיכוב שיחרוג ממועד אספקה זה,או חוסר במוצר,או כל סיבה שהיא שבגללה לא יוכל "האתר" לספק את המוצר, - יצור "האתר" קשר עם "המשתמש" לתאום המשך הטיפול בהזמנה או לביטולה. החברה אינן אחראיות לשלוח את הפריט במידה והוזנה כתובת שגויה ו/או לא הוזנה כלל. החברה אינן אחראיות לתקלות ככל שיהיו בשירותי הדואר. החברה רשאית להתנות את קבלת הפריט בהזדהות באמצעות תעודת זהות, להנחת דעתה של החברה. הפריט יישלח כאמור ללקוחות שרכשו בצורה תקינה בעמודי הרכישה בלבד החברה אינה אחראית לאיכות הפריט/ים או לתנאים בהם יסופקו הפריט/ים. הפריט/ים הינם באחריותם הבלעדית של היצרנים ו/או המשווקים הרלבנטיים. החברה לא תהיה אחראית לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע לפריט/ים או לאספקתם. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף לגרוע, לשנות, ללא הגבלה ועל-פי שיקול דעתן הבלעדי, את כמות ו/או סוג הפריט/ים וכן את הזכות, אך לא החובה, להציע פריט חלופי בכמות ומסוג שעליו תחליט על-פי שיקול דעתה. משלוחים באמצעות "דואר רשום" או שליח או לחו"ל כרוכים בתוספת מחיר ובכפיפות לתנאי הפעילות של דואר ישראל ואזורי החלוקה של חברת השליחויות של דואר ישראל.

דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר במידה וקיים דמי משלוח.

משלוח המוצרים מתבצע באמצעות שרות דואר שליחים או שרותי הדואר של דואר ישראל.

החברה תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע. 
שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. 
כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
אזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות , החברה תאה רשאית לספק את המוצרים 
ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .
מועדי אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה חלים מרגע אישור חברת האשראי.

מועדי האספקה המצוינים באתר מסתמכים על תקנון דואר ישראל ועל אחריותה וכפופים להמצאות הקונה בכתובת המשלוח בעת האספקה ,לקונה אשר לא ימצא בכתובת המשלוח תושאר הודעה ובה מספר הטלפון של מוקד דואר שליחים, לצורך תאום מחודש של מועד האספקה.

זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

מוצר שישלח במסגרת "משלוח חינם", יישלח ע"י דואר ישראל כדואר רגיל והמשך טיפולו יהיה באחריות דואר ישראל.הפרת תנאי המבצע
החברה רשאית שלא לשלוח את הפריט לידי מי שתהליך הרכישה באתר בכל שלביו כמפורט לעיל ו/או בתנאי האתר, נעשתה תוך מעשה עבירה או מעשה המפר כל דין (לרבות כל חוק, תקנה, צו, הוראה או מעשה המהווה הפרה של תנאים אלו ו/או של תנאי השימוש הכלליים של אתר החברה), שליחת המוצר לא תהווה אישור מצד החברה כי המשתתף לא ביצע הפרה ,החברה תהא רשאית לדרוש מהמנוי את המוצר או לחלופין רשאית לגבות ממנו סכום של 45 ₪ , סכום עלות הפריט . במידה והמנוי יבטל מכל סיבה שהיא את המנוי באתר תהא החברה רשאית לגבות מהמנוי סכום של 45 ₪ דמי ביטול.


שליחת המוצר 
הפריט ישלח למנוי כאמור רק לאחר שיאומתו הנתונים שהקליד במהלך תהליך הרכישה של המנוי השנתי בלבד באתר ו/או את נתוני הגבייה של המנוי מול מערכת הסליקה של האתר.   


הגבלת אחריות
מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי החברה לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי, לרבות, אך לא רק, במחלוקות בין צד שלישי כלשהו לבין החברה בקשר עם האתר העלולה להשפיע על כמות הנקודות ו/או צבירת המטבעות . החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לסיים ו/או לשנות את תוכן האתר המשחקים שבאתר ו/או תחרות שיהיו מפעם לפעם, לשנות את הפרס/ים בכל שלב של התחרות באתר בהודעה שתפורסם באתר, וכל משתתף מסכים לכך שהודעה כאמור תיחשב כהודעה מספיקה והולמת. למשתתפים לא תהיה כל טענה, בין היתר, בדבר סיום ו/או שינוי כאמור. השתתפותך באתר , על כל שלביו ומסכיו, תהא על אחריותך הבלעדית, החברה ו/או מי מטעמה לא תישאנה באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם למי ממשתתפים אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות במי משלבי האתר, לרבות שלב מימוש הפרסים. 


הצהרות והתחייבויות המשתמש
המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי החברה כדלקמן: כי ישתמש בשירותים בהתאם לתקנון זה, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו מעת לעת, ע"י החברה, ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש בשירותים של האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, והוא מתחייב לשפות את החברה מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע: א. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995 -. ב. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו', משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט. כי ישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעדות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירותים ו/או בסיסמאות אישיות שנמסרו (אם נמסרו) לו על ידי החברה לצורך קבלת השירותים. כי הוא יודע שהשירותים, ניתנים לו ע"י החברה, בין היתר, מכוח חוזים של החברה עם ספקי מידע ו/או ספקי שירות, וכי השירותים כפופים, בין היתר, לתנאים ולמגבלות שנקבעו (אם נקבעו) בחוזים כאמור, כל עוד אין בהם סתירה לתנאי שימוש אלה. כי ידוע למשתמש כי במידה ויורחק ע"י החברה, לא יהיה רשאי לחזור ולרכוש או לפרסם בשירותי האתר גם תחת שם משתמש אחר. 


ניתוק או הפסקה של השירותים
בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש האסור לפי סעיפי תקנון לעיל או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, תהיה החברה רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש ללא צורך בהודעה מוקדמת. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. החברה רשאית לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי. 


הוראות שונות
ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של האתר בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מלהשתתף באתר , לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. החברה ו/או מי מטעמה לא תשאנה ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בתהליך ההרשמה ו/ או באתר. הדין החל וסמכות שיפוט הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הנו דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה.  

 

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב. לחצו כאן עכשיו כדי להירשם או להתחבר!

תגובות אחרונות

מאת: שגיא סופר
תאריך: 24/03/2017
הודעה: שלום
מאת: דניאל348
תאריך: 16/06/2015
הודעה: מיקמק יותר שווה פי מליון ממוגובי
תאריך: 16/11/2014
הודעה: שלום עם משהו מבין במיינקראפט אז אפשר עזרה?דחוף
תאריך: 17/08/2014
הודעה: מזה האתר הזה?
תאריך: 17/08/2014
הודעה: מזה האתר הזה?
מאת: taylorswift
תאריך: 20/03/2014
הודעה: רוצה החלפת לינקוקים?
תאריך: 27/02/2013
הודעה: מהמם
תאריך: 12/02/2013
הודעה:

הייי לכולם

אתר תותית אתר שווה

ספיישל יום האהבה!

תחריות אתרים הירשמו עכשיו 

כיף עזרים ועוד המון דברים

אז למה אתם מחכים

לחצו על שמי!

(סורי עם אסור....)

מאת: kabr282
תאריך: 16/12/2012
הודעה: חדש חדש! הפרק הראשון של הסיפור שלי יצא לדרך! כנסו ותראו מקווה לתגובות..:)
מאת: STIK
תאריך: 15/12/2012
הודעה: היי. נכון בקשתם מקורל מנהלת האתר LOLY POP חתימה ולוגו , אז תקשיבו אני אחותה ואני יעשה לכם בקרוב.. :]
עמוד:
כניסות שונות: 36467
עמודים נצפים: 42022
האתר עודכן לאחרונה בתאריך 27.12.2012

האתר צוות עומר ורוי נבנה באמצעות מומו אתרים - בניית אתרים לילדים בחינם.
כל הזכויות שמורות ל ו \ או ליוצרי התוכן המקוריים. רוצים לבנות אתר בחינם? לחצו כאן עכשיו!
נתקלתם בתוכן פוגע? תוכן מפר זכיות יוצרים? לחצו כאן כדי לדווח לנו.