הי שלום עוד פעם תודה על זה שכולכם נכנסתם אז הנה סקריפטים

 

לחשום את המקש הימני בעכבר שלא יעתיקו ממך וצריך איפה שכתוב12345  צריך לכתוב מה שיהיה כתוב שיעתיקו

    <script language="Javascript1.2">

<!--
message = "!12345";
bV  = parseInt(navigator.appVersion)
bNS = navigator.appName=="Netscape"
bIE = navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer"
function nrc(e) {
   if (bNS && e.which > 1){
      alert(message)
      return false
   } else if (bIE && (event.button >1)) {
     alert(message)
     return false;
   }
}
document.onmousedown = nrc;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
if (bNS && bV<5) window.onmousedown = nrc;
//-->
</script>

זה לאיקס איגול

   <script language="javascript">

 
var image1=new Image(); image1.src="ex.gif";
var image2=new Image(); image2.src="oh.gif";
 
var level=1, myway, mynextmove;
var tmp, done, iswon, content;
var pcwins=[0,0,0,0];
var playerwins=[0,0,0,0];
var draws=[0,0,0,0]; 
var playerstarts=true;
var moves=new Array();
var game=new Array(9);
var choices=[11,12,13,21,22,23,31,32,33];
var corners=[11,13,31,33];
var ways=new Array();
ways[1]=[0,11,12,13];
ways[2]=[0,21,22,23];
ways[3]=[0,31,32,33];
ways[4]=[0,11,21,31];
ways[5]=[0,12,22,32];
ways[6]=[0,13,23,33];
ways[7]=[0,11,22,33];
ways[8]=[0,13,22,31]; 
var w3c=(document.getElementById)?true:false;
var ns4=(document.layers)?true:false;
var ie4=(document.all && !w3c)?true:false;
var ie5=(document.all && w3c)?true:false;
var ns6=(w3c && navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0)?true:false;
 
function init(){
oktoplay=true;
iswon=false;
done=0;
writetext(4);
moves[11]=0; moves[12]=0; moves[13]=0; moves[21]=0; moves[22]=0; moves[23]=0; moves[31]=0; moves[32]=0; moves[33]=0;
for(i=0;i<=8;i++){
document.images['rc'+choices[i]].src="nothing.gif";
document.images['rc'+choices[i]].alt="";
game[i]=0;
}
if(!playerstarts)pcturn();
}
 
function writetext(num){
switch(num){
case 1: content='This game is a draw';
break;
case 2: content='The computer won this round.';
break;
case 3: content='You won this round.';
break;
case 4: content='LEVEL: '+level+' Computer Wins:  This level- '+pcwins[level]+'  (Total: '+(pcwins[0]+pcwins[1]+pcwins[2]+pcwins[3])+') Player Wins  :  This level- '+playerwins[level]+'  (Total: '+(playerwins[0]+playerwins[1]+playerwins[2]+playerwins[3])+') Draws        :  This level- '+draws[level]+'  (Total: '+(draws[0]+draws[1]+draws[2]+draws[3])+')';
break;
}
 
document.scores.scores2.value=content
 
if(num<4)setTimeout('init(4)',1000);
}
 
function setlevel(x){
if (level!=x){
level=x;
init();
}}
 
function setbutton(cellnum){
if (!iswon){ // Thanks to Roger for finding this Bug !!!
if(moves[cellnum]==0){
document.images['rc'+cellnum].src="ex.gif";
document.images['rc'+cellnum].alt=" X ";
moves[cellnum]=1;
game[done]=cellnum;
done++;
findwinner(true);
}else alert('You cannot move here!');
}}
 
function pcstrategy(istowin){
if (level>0){
var str=(istowin)? 2 : 1;
for(n=1;n<=8;n++){
if((moves[ways[n][1]]==str) && (moves[ways[n][2]]==str) && (moves[ways[n][3]]==0)) tmp=ways[n][3];
if((moves[ways[n][1]]==str) && (moves[ways[n][3]]==str) && (moves[ways[n][2]]==0)) tmp=ways[n][2];
if((moves[ways[n][2]]==str) && (moves[ways[n][3]]==str) && (moves[ways[n][1]]==0)) tmp=ways[n][1];
}}}
 
 
function selecCorner(which){
if (which=="empty"){
do{
tmp=corners[Math.floor(Math.random()*4)];
}while(moves[tmp]!=0);
}
else
tmp=corners[Math.floor(Math.random()*4)];
}
 
 
function pcdontlose(){
if (!playerstarts){
if (done==0){
tmp=choices[2*Math.floor(Math.random()*5)];
if (tmp==22) myway=1;
else myway=2;
}
else if (done==2){
if (myway==1){
if (game[1]==11 || game[1]==13 || game[1]==31 || game[1]==33)
tmp=44-game[1];
else{
dlta=22-game[1];
op0=22+dlta+(10/dlta);
op1=22+dlta-(10/dlta);
tmp=eval("op"+Math.floor(Math.random()*2));
}}
else if (myway==2){
if (game[1]==22){
tmp=44-game[0];
myway=21;
}
else if (game[1]==11 || game[1]==13 || game[1]==31 || game[1]==33){
selecCorner("empty");
myway=22;
}
else{
tmp=22;
myway=23;
}}}
else if (done==4){
if (myway==22){
for (i=0; i<4 ;i++){            
if (moves[corners[i]]==0){
tmp=corners[i];
}}}
else if (myway==23){
dlta=game[1]-game[0];
op0=44-(game[1]+dlta);
op1=(op0+game[0])/2;
tmp=eval("op"+Math.floor(Math.random()*2));
}
else if (myway==1)
tmp=44+game[2]-(2*game[3]);
}}
else if (level==3){
if (done==1){
if (game[0]==11 || game[0]==13 || game[0]==31 || game[0]==33){
tmp=22;
myway=1;
}
else if (game[0]==22){
selecCorner("any");
myway=2;
}
else{
tmp=22;
myway=3;
}}
else if (done==3){
if (myway==1){
if (game[2]==44-game[0])
tmp=choices[1+(2*Math.floor(Math.random()*4))];
else
tmp=44-game[0]
}
else if (myway==2){
if (game[2]==44-game[1])
selecCorner("empty");
}
else if (myway==3){
if (game[2]==11 || game[2]==13 || game[2]==31 || game[2]==33)
tmp=44-game[2];
if (game[2]==44-game[0]){
dlta=22-game[2];
tmp=22+(10/dlta);
mynextmove=tmp+dlta;
}
else{
dlta=22-game[0];
op0=game[0]+(10/dlta);
op1=game[0]-(10/dlta);
op2=game[2]+dlta;
tmp=eval("op"+Math.floor(Math.random()*3));
}}}
else if (done==5 && myway==3){
tmp=mynextmove;
}}}
 
 
function findwinner(isplayer){
me=(isplayer)? 1 : 2;
for(n=1;n<=8;n++){
if( (moves[ways[n][1]]==me) && (moves[ways[n][2]]==me) && (moves[ways[n][3]]==me) ){
iswon=true;
break;
}}
if(iswon){
if(isplayer){
playerwins[level]++;
playerstarts=true;
writetext(3);
}else{
pcwins[level]++;
playerstarts=false;
writetext(2);
}}else{
if(done>8){
draws[level]++;
playerstarts=!playerstarts;
writetext(1);
}else if(isplayer) pcturn();
}}
 
function pcrandom(){
do{
tmp=choices[Math.floor(Math.random()*9)];
}while(moves[tmp]!=0);
}
 
function pcturn(){
tmp='00';
pcstrategy(true);
if(tmp=='00')pcstrategy(false);
if(tmp=='00' && level>1)
pcdontlose();
if(tmp=='00')
pcrandom();
moves[tmp]=2;
game[done]=tmp;
document.images['rc'+tmp].src="oh.gif";
document.images['rc'+tmp].alt=" O ";
done++;
findwinner(false);
}
 
window.onload=init;
 
window.onresize=function(){
  if(ns4)setTimeout('history.go(0)',400);
}
</script>
 
 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="5" bordercolor="black" bordercolorlight="gray" bgcolor="white"><tr>
<td width="55"><a href="javascript:setbutton(11)"><img src="nothing.gif" border="0" name="rc11"></a></td>
<td width="55"><a href="javascript:setbutton(12)"><img src="nothing.gif" border="0" name="rc12"></a></td>
<td width="55"><a href="javascript:setbutton(13)"><img src="nothing.gif" border="0" name="rc13"></a></td>
</tr><tr>
<td width="55"><a href="javascript:setbutton(21)"><img src="nothing.gif" border="0" name="rc21"></a></td>
<td width="55"><a href="javascript:setbutton(22)"><img src="nothing.gif" border="0" name="rc22"></a></td>
<td width="55"><a href="javascript:setbutton(23)"><img src="nothing.gif" border="0" name="rc23"></a></td>
</tr><tr>
<td width="55"><a href="javascript:setbutton(31)"><img src="nothing.gif" border="0" name="rc31"></a></td>
<td width="55"><a href="javascript:setbutton(32)"><img src="nothing.gif" border="0" name="rc32"></a></td>
<td width="55"><a href="javascript:setbutton(33)"><img src="nothing.gif" border="0" name="rc33"></a></td>
</tr></table><br>
 
<form name="scores"><textarea name="scores2" cols="60" rows="6" >
 
<br><br>
<input type="radio" name="level" id="level" onclick="setlevel(0)">level 0 --  the Computer is totally dumb. <br>
<input type="radio" name="level" id="level" onclick="setlevel(1)" checked>level 1 --  Computer is smarter (original version). <br>
<input type="radio" name="level" id="level" onclick="setlevel(2)">level 2 --  You MAY win (only when you start). <br>
<input type="radio" name="level" id="level" onclick="setlevel(3)">level 3 --  Computer NEVER lose. <br>
 
</form>
 
 
זה מוזיקת רקע איפה שכתוב כתובת השיר שימו את כתובת השיר
    <bgsound src="כתובת השיר" Loop="3">
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
זה לראות כמה גולשים באתר שלך עכשיו
לשים את כתובת האתר שלכם איפה שכתוב כתובת אתרכם
<script src="http://fastonlineusers.com/online.php?d=כתובת אתרכם"> </script>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
זה לתיבת טקסט
 
לשים מה שאתם רוצים שיהיה כתוב איפה שכתובכתבו פה את הטקסט
 
    <textarea  cols=25  rows=5  name=>"כתבו פה את הטקסט"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
זה שעון ותאריך 
 
 
<div align="center">
<script language="JavaScript">
<!-- Begin
Stamp = new Date();
document.write('<font size="2" face="Arial"><B>' + (Stamp.getMonth() + 1) +"/"+Stamp.getDate()+ "/"+Stamp.getYear() + '</B></font><br><br>');
var Hours;
var Mins;
var Time;
Hours = Stamp.getHours();
if (Hours >= 12) {
Time = " P.M.";
}
else {
Time = " A.M.";
}
if (Hours > 12) {
Hours -= 12;
}
if (Hours == 0) {
Hours = 12;
}
Mins = Stamp.getMinutes();
if (Mins < 10) {
Mins = "0" + Mins;
}
document.write('<font size="2" face="Arial"><B>' + Hours + ":" + Mins + Time + '</B></font>');
// End -->
</script>
</div>
 
 
 
 
 
 
 
 
וזהו מקווה שעזרתי ותודה

 

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב. לחצו כאן עכשיו כדי להירשם או להתחבר!

תגובות אחרונות

מאת: מור (:
תאריך: 28/05/2017
הודעה: אתר נחמד מאוד.... רק חבל שאין פונטים יפים מחוברים מושלמים באנגלית ):
מאת: קרן :O
תאריך: 29/03/2015
הודעה: משעמםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
מאת: קרן :O
תאריך: 29/03/2015
הודעה: משעמםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
תאריך: 04/01/2015
הודעה: היי את מעצבת מהמם רוצה להירשם לתחרות עיצובים באתרי? בבקשה.... הרבה זמן אני מחפשת...
תאריך: 30/10/2014
הודעה: תשמע כדי לך לסגור את הפה הגדול שלך מהר ! אני לא באתי בכוונה לריב איתך , ואני מצטערת אם העלבתי או משהו - פשוט ממש כעסתי . אף אחד לא היה בסדר , אבל אני מבקשת שלא תקלל . אני לא באה בכוונה רעה , ואני חושבת שאם עשיתי עליך רושם רע אני מצטערת כי זה לא אני .
מאת: yaronc348
תאריך: 30/10/2014
הודעה: חתיכת דביל תסתכל על האתר שלך ואז תדבר .
מאת: שירן1070
תאריך: 17/10/2014
הודעה: 8dc70f3573c25067260dda6012f73459542e7d2f אסוררררררררררררררררררררררררררררר לפרסםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם ? הנהה פיצויי - 43cd6d2acc169ccb7769800f7a17a70a543f69e3
תאריך: 04/10/2014
הודעה: את פשוט שוויצרית , אין לי שום דבר נגד יוטיוב - יש לי משהו נגדך , שאת גרמת...
תאריך: 24/09/2014
הודעה:

היי חברים

חג שמח:)

רציתי לבשר לכם ש.... 

למדתי להכין עכברים בעיצוב אישי!!

רוצים עכבר??עד סוף החודש המפעל 

לכולם! 

אחר כך-יהיו מנויים וזה (נראה לי) יהפוך למנויים

רוצים להזמין? לחצו פה

פיצוי?? הינה: kitty_copy_by_cruxchan-d686jan.png אוphoto.jpg הם נדירים. 

תאריך: 18/09/2014
הודעה: אפשר תקוד ללינק הצבעוני עם הקווים ?
עמוד:
כניסות שונות: 15963
עמודים נצפים: 19124
האתר עודכן לאחרונה בתאריך 23.07.2014

האתר הדובדבן שבקצפת נבנה באמצעות מומו אתרים - בניית אתרים לילדים בחינם.
כל הזכויות שמורות ל ו \ או ליוצרי התוכן המקוריים. רוצים לבנות אתר בחינם? לחצו כאן עכשיו!
נתקלתם בתוכן פוגע? תוכן מפר זכיות יוצרים? לחצו כאן כדי לדווח לנו.